اهداف انجمن خیریه قلب ایران

کلیه فعالیت‌های انجمن خیریه قلب ایران، غیر سیاسی، غیر تجاری و غیر انتفاعی می‌باشد.

img
img
img