دکتر احمد محبی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر فریدون نوحی بزنجانی

عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره

دکتر سعید شکوه صارمی

عضو هیئت مدیره و نائب رئیس

دکتر سید محمود معراجی

عضو هیئت مدیره و بازرس اصلی

دکتر مجید ملکی

عضو هیئت مدیره

دکتر سیدحسن میرمحمد صادقی

عضو هیئت مدیره

دکتر سیف اله عبدی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

دکتر سعید حسینی

عضو هیئت مدیره

شکور پریزان

بارزس اصلی و بازرس علی البدل